การอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องสมดุลการพัฒนา และรักษาให้ยั่งยืน

การอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องสมดุลการพัฒนา และรักษาให้ยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  และเพื่อสนองตอบการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายคือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน คือภาระหน้าที่สำคัญของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภารกิจคือการจัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการ เพื่อบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทรัพยากรอันล้ำค่านี้อยู่คู่ไทยอย่างยั่งยืน

นายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้ข้อมูล ว่า การทำงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กฎหมายในการบังคับใช้เกิดช่องโหว่น้อยที่สุด นอกจากนั้นต้องร่วมกับองค์กร NGO ที่ทำงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการร่วมมือกับท้องถิ่นหรือชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

สิ่งที่ สผ.ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการดูเรื่องของกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจ เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานเด่นๆ ที่ดำเนินการเช่น การประกาศเขตคุ้มครอง ในพื้นที่ เกาะสมุยและเกาะพีพี การส่งเสริมความรู้ด้านพลังงาน การทำความเข้าใจด้านโรงไฟฟ้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการต่างๆ

นอกจากนั้นทาง สผ.ยังสนับสนุนท้องถิ่นที่มีการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมดี ได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและแสดงศักยภาพให้กับสาธารณะได้นำไปขยายผล เช่น การจัดการขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก การจัดการคุณภาพอากาศของจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

รองเลขาธิการฯ กล่าวว่า สผ.ให้ความสำคัญอย่างมากกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ ก็มีการประชาวิจารณ์จากทุกภาคส่วน ทั้งการรับฟังความเห็น การชี้แจงข้อมูลที่จำเป็น และให้ความรู้ทางวิชาการ

ที่สำคัญยังดึงประชาชนเข้ามามีส่วนในการตรวจตราสิ่งผิดปกติที่จะเป็นภัยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการตั้งกลุ่มหรือเครือข่าย ขึ้นมา เช่น ตรวจสอบความผิดปกติของโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า การทิ้งน้ำเสีย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไปในตัว

นับว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของหน่วยงานภาครัฐที่คำนึงถึงเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา นั่นคือประชาชน

“การอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องคำนึงถึงการพัฒนาเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย รักษาให้ยั่งยืน และดูแลให้เกิดความสมดุล” นายสันติ กล่าวในท้ายสุด…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s