พม.การเตรียมพร้อมเสาหลักที่ 3 ต้อนรับประชาคมอาเซียน

พม.การเตรียมพร้อมเสาหลักที่ 3 ต้อนรับประชาคมอาเซียน

 

นับตั้งแต่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

และผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ASCC ในปี 2558

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในส่วนของความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ว่า

เสาหลักที่ 3 ด้าน “ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมพร้อมให้ประชาชนคนไทยตระหนักรู้  สร้างประชาคมแห่งสังคมเอื้ออาทร เพื่อให้มีดำเนินการในเรื่องลดความยากจน ความเสมอภาค และการพัฒนาคน

                กล่าวคือ แนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประเทศไทยต้องมีการดำเนินการเพื่อลดอัตราความยากจน ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน จัดสวัสดิการ ปกป้องสิทธิและประกันการมีชีวิตรอดของเด็ก  ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิด ถูกทอดทิ้งหรือถูกกระทำรุนแรง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการพัฒนา ดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ  ส่งเสริมการป้องกันและขจัดการค้ามนุษย์ สร้างความเข้มแข็งของระบบสวัสดิการสังคมด้วยพัฒนาศักยภาพของประเทศในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

                สิ่งสำคัญสำหรับคนไทยในการก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน คือ การตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s