111 ปีกรมที่ดิน “ร่วมจิตบริการ บริหารด้วยไอที”

111 ปีกรมที่ดิน “ร่วมจิตบริการ บริหารด้วยไอที”

ก้าวสำคัญสู่การ “เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ” คือก้าวแห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ “กรมที่ดิน” ถึงวันนี้เป็นเวลา 111 ปีแล้ว ที่กรมที่ดินได้พัฒนาการทำหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ และจะรุดหน้าต่อไปไม่หยุดยั้ง ด้วยเป้าหมายการบริการแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน และผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกคน

นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลย์วุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจในการอำนวยคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติตลอดมา  ซึ่งในปัจจุบันกรมที่ดินได้มีหลายโครงการในการพัฒนาการให้บริการด้านที่ดิน อาทิ

โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิไว้เป็นหลักประกันความมั่นคง ได้สิทธิการถือครองที่ดินไว้ทำกิน มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างงานสร้างรายได้จากที่ดิน เป้าหมายในปี 55 จะเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 64 จังหวัด จำนวน 1 แสนแปลง

การจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่ยากจน เพื่อให้ประชาชนที่ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นถนน สระน้ำ เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐได้อีกทางหนึ่ง และยังได้จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามแนวชายแดน ตามโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับกองทัพบก เป้าหมายในปีนี้ 5,500 แปลง ในพื้นที่ 4 จังหวัด

การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ให้ประชาชนที่ยากจนไม่มีที่ทำกินได้มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัย โดยนำที่ดินสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ มาจัดการใหม่ให้ถือครองได้ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ วางเป้าหมายปี 55 จำนวน 9,100 แปลง ใน 18 จังหวัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เช่น การปรับมาตรฐานงาน การปรับกฎหมายให้รองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงสถานที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยปีนี้ตั้งเป้าให้บริการเป็นเลิศ 505 ล้านราย ในสำนักงานที่ดินทั้งหมด 831 แห่ง

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา กรมที่ดินได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ถึง 4 รางวัล คือ รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ เป็นการให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  รางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ในระดับการทำงานสู่บริการที่เป็นเลิศ ของสำนักงานที่ดินสาขาชุมแพ จ.ขอนแก่น รางวัลชมเชย  ประเภทรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ สำหรับนวัตกรรมการประเมินผลงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ KPI และรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมการให้บริการกระบวนงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

“กรมที่ดินกำลังขยายผลการดำเนินการจากรางวัลที่ได้ให้นำเข้าไปสู่การให้บริการของสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศด้วย”

การครบรอบในการจัดตั้ง 111 ปีกรมที่ดิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 สิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในก้าวต่อไป คือ “โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ” เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้งประเทศ จะทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายจากส่วนกลางสู่สำนักงานที่ดิน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธาพ เป็นประโยชน์ต่อการวางผังเมือง เพิ่มความสามารถจัดเก็บรายได้จากที่ดิน

“โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน” หรือการจัดการทุกเรื่องที่ดินด้วย IT ในรูปแบบฐานข้อมูลที่ดินอัตโนมัติ สามารถหาข้อมูลออนไลน์เรื่องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ประวัติการออกโฉนด การจดทะเบียน การแสดงรูปแปลงที่ดินทาบลงในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมแสดงราคาประเมินที่ดิน อัตราที่ต้องเสียภาษี เจ้าของ และภาระของที่ดินนั้น เชื่อมโยงแผนที่จาก google พร้อมระบุพิกัดที่ตั้งของที่ดิน ซึ่งประชาชนก็จะได้เห็นว่าโฉนดของตนเองตั้งอยู่ที่ไหน เมื่อจะซื้อจะขายก็สามารถดูได้ทันที กรณีนี้ก็สามารถป้องกันกันซื้อขายโฉนดปลอมได้ด้วย

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการให้บริการของกรมที่ดิน คือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้พร้อมในการไปติดต่อกับสำนักงานที่ดิน ทราบที่ตั้งของที่ดิน มีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ซึ่งวิธีการตรวจสอบเอกสาร การเขียนคำขอ และอัตราค่าทำเนียม สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th  หรือหากมีปัญหาข้อเสนอแนะร้องเรียนที่สายด่วย 1567 จดหมายกล่องแสดงความคิดเห็นที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินทุกแห่งก็ได้เช่นกัน

การครบรอบ 111 ปีกรมที่ดิน สร้างคุณค่าของการทำงานด้วยการบริการประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่ อันเป็นที่พึ่งเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน และยังเดินหน้าไม่หยุดยั้งพัฒนาการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อก้าวสู่ปีที่ 112 ด้วยความมั่นคงต่อไป…

 

 

ตั้งแต่ 17 ก.พ.55 เป็นต้นไป สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ทั้ง 17 แห่ง รับชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทุกธนาคาร ผ่านเครื่อง EDC ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s