ชุมชนต้นแบบต้องสามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความเข้มแข็ง

ชุมชนต้นแบบต้องสามารถพึ่งพาตนเองและเกิดความเข้มแข็ง

 

การสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร เป็นแนวทางที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549

การดำเนินการจะเน้นการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เคียงคู่รู้คุณค่าของสังคม ด้วยกระบวนการดำนเนินงาน คือ

1.ก่อเกิดจิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองของสมาชิกชุมชน
2.ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนและ ระหว่างชุมชน จากนั้นพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชน

3.เชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้กิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

จากการทำงานของโครงการ มีประชาชนเข้าร่วมโครงการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่อง การจดบัญชีครัวเรือน การลดรายจ่ายในการผลิตและในครัวเรือน การออมเงิน แล้วขยายสู่ระดับชุมชนด้วยการมีแผนชุมชนและนำลงสู่การปฏิบัติ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชน  แผนธุรกิจชุมชน การสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชน และการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเวทีเรียนรู้ เมื่อชุมชนใดสามารถดำเนินกระบวนการชุมชนได้ครบถ้วนและเห็นผลตามแนวทางที่กำหนด จึงเกิดมี “ชุมชนต้นแบบ” ขึ้น อันจะเป็นแนวทางการขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป

 

ดังกรณีตัวอย่างการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยเฉพาะอาชีพทำนา  ทุกหมู่บ้านมีการจัดการบริหารงานโดยมีผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำหมู่บ้านและมีกำนันเป็นผู้ดูแลทั้ง 9 หมู่บ้าน

ตำบลหนองสาหร่ายได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง โดยมีการจัดให้ประชาชนรู้จักนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านของตนมาพัฒนา เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน มีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันตนเองของชุมชนโดยการพึ่งพาปัจจัยภายนอกชุมชนให้น้อยที่สุด โดยใช้เหตุผลช่วยแก้ไขปัญหา พร้อมกับใช้ความสมานฉันท์ให้สังคมเกิดความสงบสุข  โดยความสมานฉันท์ก็คือความสามัคคีอยู่ร่วมกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน และรู้จักยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน

นายศิวโรฒ จิตนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย ผู้จัดการธนาคารชุมชนตำบลหนองสาหร่าย ให้ข้อมูลว่า ตำบลหนองสาหร่ายเป็นตำบลที่มีการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเป็นของตนเองอย่างหลากหลาย ซึ่งถือเป็นการระดมทรัพยากร ระดมความคิดที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน พร้อมทั้งร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนกระทั่งก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ โดยมีแนวคิดเบื้องต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความยากจน โดยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ส่วนใครที่เป็นคนดี สถาบันการเงินชุมชนฯ จะปลดหนี้ให้หมดทุกคน บางรายไม่เสียดอกเบี้ย ซึ่งพอทำเรื่องนี้ไปในระยะหนึ่งทำให้คนหนองสาหร่ายมีโอกาสมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังได้รับการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เพื่อที่จะเป็นแหล่งทุนให้แก่คนตำบลหนองสาหร่าย ด้วย

ทั้งนี้  ธ.ก.ส.ได้เข้ามาสนับสนุนธนาคารชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จัดทำโครงการธนาคารชุมชนของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นโครงการที่จะมาปลดหนี้ให้แก่ประชาชน โดยรูปแบบในลักษณะเดียวกัน คือให้โอกาสผู้ที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้จะต้องมีความดี เพื่อที่จะปลดหนี้นอกระบบให้แก่คนหนองสาหร่ายให้หมดไป

จุดเริ่มต้นของชุมชนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงถือ ว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมทำให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง  ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และยังเผยแพร่ผลของความดีไปยังชุมชนอื่นๆ ที่ยังไม่มีและขาดแคลน การสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดและครอบคลุมยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ข้อมูล : http://www.ryt9.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s