องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554               

รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  “องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

 

ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้วยการดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักในท้องถิ่น และเข้าร่วมในการพัฒนาในความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นตัวอย่างของหน่วยงานราชการที่มองเป้าหมายของการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง และหากหน่วยงานใดที่มีการบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าว เชื่อได้ว่าประชาชนที่ได้รับบริการจะมีความอยู่ดีมีสุขตามมา

และ“องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ก็ได้ใช้แนวทางนี้บริหารจัดการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.แม่ฮ่องสอน) เป็นจังหวัดทางภาคเหนือ มีเนื้อที่ 17,681.259 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ มีเขตการปกครอง 7 อำเภอ มีประชากร จำนวน 242,742 คน อบจ.แม่ฮ่องสอน มีรายได้ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 188.86 ล้านบาท  ประกอบด้วย รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง จำนวน 8.47 ล้านบาท รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ จำนวน 108.41 ล้านบาท และเงินอุดหนุน จำนวน 71.98 ล้านบาท

 

ทำไม อบจ.แม่ฮ่องสอนถึงเข้าหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

อบจ.แม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงได้กำหนดกลยุทธ์ “สร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรของประชาชน” เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยึดแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้หลัก “ SMART @ MHS” ในการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า

 

โครงการเด่นที่ส่งเสริมให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1. โครงการเครือข่ายต้นกล้า อบจ. โตไปไม่โกง

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นกำลังสำคัญ และเป็นต้นแบบของเยาวชน ปฏิบัติตนอย่างมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงตนในสังคม และขยายการมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่ระดับเด็กและเยาวชน ทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อหลักการกระจายอำนาจสู่ประชาชน

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการดำเนินงานโดยการให้ความรู้ เครื่องมือ และ ส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า ให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับ สำนักงานขนส่งทางบก พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการในพื้นที่ร่วมกัน ภายใต้ชื่อ โครงการพัฒนารายได้ใช้ป้ายแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ผลที่ได้ก็คือ สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์เพิ่มมากขึ้น การย้ายรถ และการจดทะเบียนรถใหม่เป็นป้ายทะเบียนแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งผลให้ อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัล ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารจัดการไม่ได้มีตายตัว สามารถปรับประยุกต์ให้เข้ากับสภาพต่างๆ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่กายภาพ ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด สามารถค้นหาศักยภาพในพื้นที่ของตนเอง และนำมาส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้ว เชื่อว่าจะไม่มีที่ใดด้อยประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

และเป้าหมายสูงสุดในการทุ่มเทการทำงาน ก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s