ค้ามนุษย์.. ปรสิตของสังคมที่ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป

ค้ามนุษย์.. ปรสิตของสังคมที่ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไป

สิทธิมนุษยชน เป็นคำที่กล่าวถึงกันมานาน หลายประเทศต่างให้ความสำคัญ รวมถึงองค์กรต่างๆ ได้มีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิด  อีกทั้งยังได้มีการทำงานและร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและนานาประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการคุ้มครองความเป็นคนของมนุษย์

 

การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความตระหนักและเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง หลายองค์กรให้ความสำคัญและขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการละเมิด แต่ก็ยังมีการกระทำผิด จะเห็นข่าวการค้ามนุษย์ปรากฎในสื่อต่างๆ เป็นประจำ ซึ่งที่ปรากฎพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และยิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์จำนวนมหาศาลจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ขอทาน การขายบริการทางเพศ แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย นอกจากนั้นยังมีปัญหาที่เกิดต่อเนื่องจากการค้ามนุษย์ในหลายๆ ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ยาเสพติด สุขภาพอนามัย ซึ่งทำให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรและงบประมาณในการจัดการจำนวนมาก

 

ลักษณะของการค้ามนุษย์

การกระทำและความพยายามในการจัดหา ขนส่ง ลำเลียงภายในหรือข้ามแดน การซื้อขาย การส่งต่อ หรือการรับหรือกักขังหน่วงเหนี่ยว บุคคลด้วยการล่อลวง การบังคับ รวมทั้งการข่มขู่  จะใช้กำลังหรือใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือรูปแบบของงานรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ หรือการผูกมัด ด้วยภาระหนี้สินเพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลนั้นให้ตกอยู่ในภาวะจำยอม เช่น รูปแบบของการรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม เพื่อบังคับใช้แรงงานหรือเป็นแรงงานติดหนี้ หรือทำให้ตกอยู่ในสภาพการทำงานเยี่ยงทาสที่มิใช่ภูมิลำเนาของผู้นั้นอาศัยอยู่ก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์แทบทั้งสิ้น

 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย

จากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พบว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย เมื่อปี 2554 ไทยอยู่ในสถานะการค้ามนุษย์แบบต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ซึ่งการพัฒนาประเทศส่งผลให้คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น มีโอกาสเลือกอาชีพ ทำให้ภาคการผลิตขาดแคลนแรงงานกรรมการหรือแรงงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ จึงเกิดความต้องการแรงงานต่างด้าวมาทำงานแทน โดยเฉพาะแรงงานประมง แรงงานภาคการเกษตร แรงงานรับใช้ในบ้าน อีกทั้งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นเรื่องค่าแรงก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหารายได้ที่สูงกว่าประเทศตนเอง เช่นเดียวกับแรงงานไทยที่ออกไปทำงานต่างประเทศ เพราะเชื่อว่าการมีรายได้สูงขึ้น จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

ในปีที่ผ่านมามีรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ของขบวนการค้ามนุษย์ มากที่สุดคือการค้าประเวณี  รองลงมาเป็นคดีบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และคดีนำคนมาขอทาน  ซึ่งบ่งชี้ว่าการซื้อขายบริการทางเพศจากสถานบริการรูปแบบต่างๆ เช่น คาราโอเกะ ร้านอาหาร สถานอาบอบนวด ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในขบวนการค้ามนุษย์

 

การค้ามนุษย์มักเป็นกระบวนการ

ขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศต้นทางและปลายทางมีการร่วมมือกันทำงานเป็นกระบวนการมากขึ้น โดยทำงานเป็นช่วงๆ ตั้งแต่กลุ่มธุระจัดหา ผู้นำพา ผู้ขนส่ง ผู้ให้ที่พักพิง นายหน้าหางาน จนถึงนายจ้างซึ่งเป็นปลายทาง โดยใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่กระทำความผิด เช่น กรณีรับจ้างตั้งครรภ์ ซึ่งหญิงสัญชาติเวียดนามถูกนายหน้าชาวไต้หวันชักชวนให้มาทำงานในประเทศไทยแต่กลับถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง และบังคับให้ตั้งครรภ์แทนคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยระหว่างจับกุมมีทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้ว อยู่ระหว่างรอตั้งครรภ์ และคลอดบุตรแล้ว หรือกรณีหญิงจากประเทศเพื่อนบ้านถูกนำมาเพื่อขอทานพร้อมลูกเล็กแบบเช้ามาเย็นกลับ ซึ่งคนที่ถูกหลอกในขบวนการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่จะถูกขู่ห้ามซัดทอดไปยังคนที่พามา เพื่อจะได้มีโอกาสกลับเข้ามาหารายได้อีก ไม่เสียเวลาในกระบวนการดำเนินคดี และครอบครัวจะได้ไม่มีความผิดที่มีส่วนในการค้ามนุษย์ด้วย

ในปี พ.ศ.2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีการเคลื่อยย้ายหรือการเข้าออกของประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งไทยได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการหารือและลงนามร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการบังคับใช้กฎหมาย และข้อตกลงที่จะป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์ที่จะอาศัยช่องทางของอาเซียนลักลอบกระทำความผิด อีกทั้งยังได้ผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสาร เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก พ.ศ.2543

การเอาผิดกับขบวนการเหล่านี้ทำได้ยากและมีขั้นตอนซับซ้อน การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเข้ามามีส่วนในการเป็นหูเป็นตาของประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลคนในสังคม หากพบเห็นสิ่งผิดปกติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ต้องแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพราะการทำให้สังคมเกิดความสุขสงบได้ เราเท่านั้นที่ต้องช่วยกัน

พบเห็นการประทำเข้าข่ายการค้ามนุษย์ แจ้งที่สายด่วนศูนย์รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และเบาะแสการค้ามนุษย์(ศูนย์ประชาบดี)1300ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม 0-2306-8951-2 ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยสังคม 0-2306-8934-5 สอบถามเด็กหาย กรมตำรวจ 0-2282-3892 ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 0-2642-7991-2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s