ประปาไม่เคยหยุดทำงาน

ตลอดเวลาให้บริการประชาชน ประปาไม่เคยหยุดทำงาน

ก้าวต่อไปเพื่อให้น้ำประปาสู่ประชาชนด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

                เกือบ 100 ปีของการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนโดยไม่มีวันหยุดพัก และปีที่ 45 ของการเป็น “การประปานครหลวง” รัฐวิสาหกิจไทยที่ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิต ยังคงเป็นองค์กรที่ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ด้วยคุณภาพของน้ำที่สะอาด  สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย ตามพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งการประปาครั้งแรก

ด้วยการพัฒนาการประปา ปรับปรุงคุณภาพน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ “น้ำประปา” ของการประปานครหลวงได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย และไม่หยุดยั้งเพียงเท่านั้นก้าวต่อไปคือการทำให้การใช้น้ำประปาของประชาชนเกิดความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และขยายการให้บริการอย่างครอบคลุมประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นายเจริญ  ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง กล่าวว่า ในทุกวันนับตั้งแต่ดำเนินการของการประปานครหลวงไม่มีวันที่การประปาหยุดทำงานเพื่อประชาชน ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรค เช่น น้ำท่วมหรือภัยแล้ง การประปาก็มีการรับมือ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาให้สามารถจ่ายไปยังผู้ใช้น้ำโดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

            “การสร้างความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาของการประปานครหลวง ดังนั้นนอกจากการเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นภัยแล้ง น้ำท่วมที่ได้มีการประมวลบทเรียนการจัดการที่ผ่านมาเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมเรื่องจุดรับน้ำดิบก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่ได้มีการสำรวจแหล่งรับน้ำไปทางตอนเหนือ คือจังหวัดชัยนาท ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด เพื่อให้การผลิตน้ำประปามีความสอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองที่จะมีความต้องการใช้น้ำมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

ปัจจุบันการประปานครหลวงมีพื้นที่ให้บริการน้ำประปา 3,195 ตารางกิโลเมตร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง  มีเพียง 2-3% เท่านั้นที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ เนื่องจากอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบนอกและการกระจายตัวของบ้านเรือนอยู่ไกลกัน ไม่สามารถต่อท่อประปาไปถึงได้ แต่ก็ได้มีการร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ ในการขยายการให้บริการไปยังประชาชนที่ประปายังไม่ถึง ทั้งนี้ภายในปี 2556 จะขยายให้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีบ้านเรือนรวมกลุ่มกัน 15 หลังคาเรือนขึ้นไป  นอกจากนั้นยังใช้ระบบการติดตามทะเบียนผู้ลงชื่อที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ด้วยระบบดาวเทียม GIS

สำหรับความร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียน ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องน้ำกับประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และยังเป็นสมาชิกของสมาคมการประปาโลก  ในการส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา ดูงาน และเรียนรู้การผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานและการจัดการที่ดี และที่สำคัญการประปานครหลวงยังเป็นสะพานเชื่อมเอกชนกับการลงทุนผลิตน้ำประปาในต่างประเทศ  เช่น เวียดนาม  และพม่า อีกด้วย

ต่อประเด็นข้อห่วงใยเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม หากเหตุการณ์รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมานั้น การประปานครหลวงได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่ ทั้งแนวป้องกันน้ำทะลักเข้าคลอง การเพิ่มปรสิทธิภาพสถานีสูบจ่ายน้ำ การเตรียมพร้อมเรื่องคุณภาพน้ำในโรงงานผลิต ด้วยงบประมาณเกือบ 500 ล้านบาท เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าถึงแม้น้ำจะท่วมหรือฝนจะแล้งเพียงใด น้ำประปาก็ยังมีใช้ไม่ขาดแคลน

            สมกับความเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรติดต่อกันถึง 3 ปี ที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง  สมกับความตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์  การก้าวย่างอย่างมั่นคงของการประปานครหลวง  ที่เป็นมาและจะเป็นไปอย่างยั่งยืนนั้น  ก็เพราะ “การประปานครหลวง” ทำ “เพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s