เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

อบก.เสริมแนวคิดเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำสู่ประชาชน

ให้เข้ามามีส่วนในการสร้าง “เมืองลดก๊าซเรือนกระจก”

                สภาพอากาศแปรปรวน บางแห่งของโลกอากาศหนาวจัด บางพื้นที่ร้อนจัด แห้งแล้ง หรือเกิดอุทกภัยร้ายแรง ส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์เองที่กำลังทำลายความสมดุลของธรรมชาติที่เคยมีมา สิ่งสำคัญที่ส่งผลให้สภาพอากาศเป็นเช่นนี้เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ทำให้หลายประเทศเริ่มตระหนักและมีแนวคิดริเริ่มวิธีการแก้ไขปัญหา

รูปแบบการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลายประเทศกำลังดำเนินการ คือ การอาศัยการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ตลอดจนปรับทัศนคติการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นทุกระดับให้มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) นำไปสู่การต่อยอดพัฒนา “เมืองลดก๊าซเรือนกระจกหรือเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City)”

“เมืองลดก๊าซเรือนกระจก” จะอยู่ในวงพื้นที่หลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด  ระดับเมือง หรือเทศบาลไปจนถึงชุมชน ที่ตั้งใจช่วยกันทำกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากต้นทาง มีแผนการพร้อมตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต  ซึ่งในประเทศไทยหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันแนวคิดเมืองลดก๊าซเรือนกระจกให้เข้าสู่สังคมไทย พร้อมดึงการมีส่วนร่วมของประชาชนให้นำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน คือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

ตัวอย่างของเมืองในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดเจนในการตั้งเป้าหมายและดำเนินการจนได้รับการยกระดับเข้าสู่ “เมืองลดก๊าซเรือนกระจก” คือ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง ซึ่ง อบก.ยกให้เป็นพื้นที่นำร่องและตัวอย่างของเมืองลดก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถนำไปใช้กับชุมชนเมืองหรือประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างดี เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ เป็นการดึงการมีส่วนร่วมและอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชน

คุณสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง กล่าวว่า โครงการที่เทศบาลตำบลแกลงดำเนินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป้าหมายเป็น “เมืองลดก๊าซเรือนกระจก” มีหลายกิจกรรม อาทิ การจัดการขยะ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการส่งเสริมการปลูกข้าว การเพิ่มพื้นที่สีเขียว  การจัดให้มีรถขนส่งมวลชนใช้ก๊าซ LPG ที่เรียกกันว่า “ขนส่งเมืองแกลง (ขสมก.)” เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับโครงการที่ อบก.สนับสนุน คือ“โครงการก่อสร้างโรงเรือนและสายพานคัดแยกขยะ” เพื่อบริหารจัดการของเสียด้วยการใช้ขยะให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณของเหลือทิ้งที่ต้องนำไปฝังกลบน้อยที่สุด  ด้วยการแยกขยะเพื่อนำไปใช้ใน 5 ขั้นตอน คือ 1.แยกขยะอินทรีย์ พวกผักสดต่างๆ นำไปเลี้ยงใส้เดือน และทำปุ๋ยหมัก 2.ขยะรีไซเคิล จำพวกขวดแก้ว พลาสติก โลหะ 3.กล่องเครื่องดื่ม UHT 4.ถุงพลาสติกทุกชนิด และ 5.เศษอาหารบูดเน่า นำไปหมักก๊าซในบ่อหมักก๊าซชีวภาพ  ซึ่งทั้งจากการดำเนินการมาพบว่าขยะจากที่ต้องนำไปฝังกลบวันละ 25-30 ตัน เหลือเพียง 16-21 ตันต่อวันเท่านั้น ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และลดพื้นที่ฝังกลบ อีกทั้งยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่อากาศได้

อีกโครงการหนึ่งที่ อบก.ให้การสนับสนุน คือ “โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง” เพื่อลดการขนส่งข้าวไปสียังนอกพื้นที่ ประชาชนสามารถนำข้าวมาสีที่โรงสีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น เพราะจุดประสงค์คือการลดการใช้น้ำมันจากการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ อีกทั้งการสร้างโรงสีข้าวดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวเพื่อบริโภคเอง เป้าหมายคือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนด้วย

อนึ่ง เทศบาลเมืองแกลงมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2552 ประมาณ 38,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2558 จะลดการปล่อยลงอีก 3,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และตั้งเป้าหมายอีก 8 ปีข้างหน้าจะลดลงให้ได้ 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จคือการได้รับความร่วมมือและมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนในชุมชน  ซึ่ง อบก.ได้ยกย่องให้เทศบาลตำบลเมืองแกลงเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก” เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาเมืองลดก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงเป็นแบบอย่างให้คำแนะนำแก่ชุมชนอื่นในการนำความารู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s