ธ.ก.ส. จับมือ กรมวิชาการเกษตร หนุนร้านค้าทำ Q-Shop

​ธ.ก.ส. ร่วม กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือ Q-Shop เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกร ว่าจะได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคายุติธรรม
​วันนี้ (6 มีนาคม 2556) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุนร้านค้าในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ Q-Shop ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าได้รับสินค้าที่ดี มีราคายุติธรรม
​ภายหลังพิธีลงนามนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทุกประเภท และน้ำมันเชื้อเพลิงแก่เกษตรกร และได้มีการขึ้นทะเบียนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่า เกษตรกรจะได้รับสินค้าและบริการที่ดี หรือกรณีเกิดปัญหาก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ธ.ก.ส. จึงได้ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับโครงการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรและร้านค้าท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Q-Shop) โดยกรมวิชาการเกษตรจะเข้าไปแนะนำวิธีการบริหารจัดการร้านค้าที่ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน พร้อมการกำกับควบคุมดูแลและให้คำแนะนำโดยสารวัตรเกษตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว นอกจากช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตกรว่าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน ราคายุติธรรมและบริการที่ดีแล้ว ยังเป็นการยกระดับร้านค้าให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย
​ทั้งนี้ ธ.ก.ส.และ กรมวิชาการเกษตร ได้มีการจัดประชุมร้านค้าเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) ในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรและซักซ้อมการดำเนินงานร้านค้าที่ดี เช่น การปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติ ระบบบาร์โค้ด การโอนเงินค่าสินค้าและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 17 รุ่น 17 จังหวัด มีร้านค้าเข้าร่วมประชุม จำนวน 847 ร้านค้า แบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) จำนวน 71 ร้าน ร้านค้าท้องถิ่น จำนวน 722 ร้าน และปั๊มน้ำมัน จำนวน 54 ร้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,356 คน ในจำนวนนี้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการระหว่างประชุม 300 ร้านค้า ปัจจุบันได้ใบรับรอง Q-Shop แล้วทั้งสิ้น 159 ร้าน แบ่งเป็น ร้านค้าทั่วไป 118 ร้าน และ สกต. 41 ร้าน ส่วนร้านที่ยังไม่ได้ใบรับรอง อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสารวัตรเกษตรตามลำดับขั้นตอนและเข้าพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เพื่อรับรองร้านค้าต่อไป
สำหรับผลการดำเนินงานด้านบัตรสินเชื่อในปัจจุบัน ธ.ก.ส. อนุมัติออกบัตรสินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้ว 2.1 ล้านใบ โดยเกษตรกรเริ่มมีการใช้จ่ายผ่านบัตรไปแล้วประมาณ 2,600 ล้านบาท มียอดขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำแนกตามประเภท คือ ปุ๋ย 2,201 ล้านบาท เคมีภัณฑ์ 136 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ 106 ล้านบาท และน้ำมันเชื้อเพลิง 157 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศจาก 2 ล้านใบ เป็น 4 ล้านใบ และรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก 4,000 ร้านค้า เป็น 6,000 ร้านค้า ภายในปี 2556 และเป็น 10,000 ร้านค้าภายในปี 2557 พร้อมขยายประเภทการผลิตและปัจจัยการผลิตทุกประเภท รวมถึงบริการทางการเกษตรด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s